Asteroid Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Nicolò Pezzuti
Italy
8
-
Primož Žagar
Slovenia
8
-
Peter Donald Rodgers
Australia
6
-
Maria Kateva
Greece
4
-
Therese Waneck
USA
3
-