Lux25 Scores

Testee's name
Country
Score
IQ (sd=15)
Nikolaos Katevas
Greece
16
163
Eirini Skliva
Greece
14
156
Klemens Großman
Germany
12
150
Tor Arne Jørgensen
Norway
8
139