Vermentary Scores

Testee's name
Country
Score
Jeff Christopher Leonard
USA
380
Nikolaos U. Soulios
Greece
344
Therese Waneck
USA
319